atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan, Ontario: Kaski's Store, Ukrainian Church, 1954.

Atikokan Ontario: Kaski's Store, Ukrainian Church

Kaskie's Store, Ukrainian Hall, Ukrainian Church all on Mackenzie. Maki's apartment building on Marks.

Thanks to for this photo.


Can you provide corrections or comments?


atikokanhistory.org HOME