atikokanhistory.org
ATIKOKAN ONTARIO

Atikokan Ontario : Winter 1953.

>Dora Dobie and Gloria Krustjanson, 1953.

This was taken in front of #9 or #11 Hematite Ave.
Dora Dobie (left) and Gloria Kristjanson.


Can you provide corrections or comments?