atikokanhistory.org
NYM LAKE, ONTARIO

Nym Lake, Ontario, about 1958

Charles Dobie, Nym Lake, about 1958.

Charles Dobie, Nym Lake, about 1958.


Can you provide corrections or comments?